Regulamin Sklepu

       Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.  Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów Sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek. 

 1.  Serwis prowadzony jest przez Jarosław Węglarz, prowadzącego działalność 
  gospodarczą pod nazwą:  Simple Energy, Nowy Targ ul. Gorczańska 11
 2. Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, 
  który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W 
  przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe 
  dane teleadresowe: 
 3. tel.: +48 530 332 575,
 4. e-mail kontakt@edobrefiltry.eu 
 5. Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z 
  poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w 
  szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie 
  jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji. 

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o 
obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy, 

        Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia 
Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie, 

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach 
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez 
             jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem 
jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do 
chwili zawarcia umowy włącznie, 

       Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.edobrefiltry.eu

       Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem:                                                                         www.edobrefiltry.eu

       Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie 
                    posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność                            prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu, 
       Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za                                                pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej 
                    działalnością gospodarczą lub zawodową, 

      Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu, 

      Konto – panel Użytkownika dostępny natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty. 

         Panel dostępny po zalogowaniu się wyznaczonym, i przesłanym na adres 
         mailowy hasłem. 

      Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub   usługę,                      wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez 
        Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w 
         innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności, 

Postanowienia Ogólne

          Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż towarów online. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe  przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące sprzedaż towarów/ oferowane 
przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów  Kodeksu cywilnego. 

Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty 
handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego. 

                    Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w 
tygodniu poprzez stronę internetową www.edobrefiltry.eu 

Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza 
granicami kraju. 

Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach 
internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego. 

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, 
złożoną Sprzedawcy przez Klienta. 

W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu 
dostępnego pod adresem adres www.edobrefiltry.eu 

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. 
Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę 
zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z 
potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwila zaksięgowania środków,

na  podany w formularzu adres email Klienta natychmiast zostanie poinformowany o statusie zamówienia. 

Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień 
wysłania towaru do Klienta. 

                                                        Płatności 

           Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w 
złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony  odrębnymi przepisami. 

Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności: 

a) Płatność on-line poprzez serwis Przelewy 24

b) Przelew bankowy 

c) Za pobraniem

Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia 
zamówienia. 

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy  zamówień już realizowanych. 

                                                   Procedura Reklamacyjna 

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu  Usług

oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres  poczty elektronicznej: kontakt@edobrefiltry.eu Prawidłowo złożona reklamacja 
powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis 
reklamowanego faktu lub towaru. 

W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają 
uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do  składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych 
wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556  i kolejnych Kodeksu cywilnego  za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). 
Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione. 

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany towaru w terminie 
czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione.

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie 
konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

                 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania 

             Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który 
zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i  bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz  35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na 
piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń. 

Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. 

                Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies 

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa. Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.

Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. 

W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: 
Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika. 
Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie 
zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. 

Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez 
właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych 
statystyk przez Google Analytics. 

W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia 
przeglądarki. 

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików 
Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych 
przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki 
internetowej. 

                                   Postanowienia Końcowe 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach 
znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku towaru  i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w 
związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich; 

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego 
niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie  był w stanie zapobiec; 

c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez 
Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. 

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim 
poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji 
Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest 
Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest  konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu. 

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:           

 1. telefon: +48 530332575 
 2. email: kontakt@edorefiltry.eu
 3. pisemnie na adres: Simpleenergy Jarosław Węglarz  34-400 Nowy Targ ul. Gorczańska 11 

              Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie

za  pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.

Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa 
autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i 
rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione. 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  uruchomienia sklepu . 
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego 
załatwienia sprawy poprzez: 

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego 

b) mediację 

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej 

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji  Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707. 

Shopping Cart